Litera prawa

Praca kominiarza to działalność, w której ogromne znaczenie ma zarówno wiedza techniczna jak ludzkie bezpieczeństwo. Co za tym idzie, w polskim ustawodawstwie znajdujemy wiele ustaleń, które dla kominiarzy okazują się istotne.

Oto wybrane zagadnienia związane z prawnymi regulacjami:

 

Roczne kontrole przewodów kominowych w budynkach jednorodzinnych.
Dz. U. Nr 156 poz. 1118 art. 62 pkt 1

Obiekty budowlane powinny być w czasie ich używania poddawane przez właściciela lub zarządcę kontroli:
okresowej, co najmniej raz w roku, polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego:
a. elementów budynku, budowli i instalacji narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działania czynników występujących podczas użytkowania obiektu,
b. instalacji i urządzeń służących ochronie środowiska,
c. instalacji gazowych oraz przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych)

Warto zwrócić uwagę, że w dalszej treści ustawy (Dz. U. Nr 156 poz. 1118 art. 62 pkt 2) czytamy:

Obowiązek kontroli, o której mowa w ust. 1 pkt 1 lit. a, nie obejmuje właścicieli i zarządców budynków jednorodzinnych (…).

Punkt ten jednoznacznie wskazuje, iż zwolnienie z okresowej kontroli w domach jednorodzinnych dotyczy jedynie elementów narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne.

 

Dokumentacja graficzna

Dz. U. Nr 74 poz. 836 paragraf 4 ustęp 5

Do protokołów, o których mowa w ust. 4 w razie potrzeby należy dołączyć dokumentację graficzną wykonaną w toku kontroli.

 

Odprowadzanie spalin za ścianę a moc kotła

Dz. U. Nr 75 poz. 690 paragraf 175

Indywidualne koncentryczne przewody powietrzno-spalinowe lub oddzielne przewody powietrzne i spalinowe od urządzeń gazowych z zamkniętą komorą spalania mogą być wyprowadzane przez zewnętrzną ścianę budynku, jeżeli urządzenia te mają nominalną moc cieplną nie większą niż:
21 kW – w wolno stojących budynkach jednorodzinnych, zagrodowych i rekreacji indywidualnej
5 kW – w pozostałych budynkach mieszkalnych