Wiceminister Sałek na spotkaniu Komitetu Sterującego do spraw Krajowego Programu Ochrony Powietrza

– MŚ informuje:

W Ministerstwie Środowiska powołany został Komitet Sterujący do spraw Krajowego Programu Ochrony Powietrza (KPOP), którego podstawowym zadaniem jest poprawa jakości powietrza w Polsce. W spotkaniu inauguracyjnym, które odbyło się 27 października 2016 r. w Warszawie, udział wziął Paweł Sałek, wiceminister środowiska, pełnomocnik rządu ds. polityki klimatycznej.

Wiceminister Sałek, przewodniczący Komitetu Sterującego ds. KPOP, zwrócił uwagę, że w celu poprawy stanu jakości powietrza w Polsce, konieczne jest pilne podjęcie szerokiego zakresu działań zarówno na poziomie krajowym, wojewódzkim i lokalnym.

„Problematyka jakości powietrza i związane z nią działania naprawcze są zadaniami dotyczącymi wielu resortów, dlatego ich realizacja na poziomie krajowym wymaga współpracy i uzgodnień międzyresortowych” – powiedział wiceminister.

Krajowy Program Ochrony Powietrza

Głównym celem Krajowego Programu Ochrony Powietrza (KPOP) jest poprawa jakości życia mieszkańców Polski poprzez osiągnięcie w możliwie krótkim czasie dopuszczalnych poziomów pyłu zawieszonego i innych szkodliwych substancji w powietrzu, wynikających z przepisów prawa unijnego, a w perspektywie do 2030 r. – poziomów wskazywanych przez Światową Organizację Zdrowia.

Komitet Sterujący do spraw Krajowego Programu Ochrony Powietrza

Komitet Sterujący do spraw Krajowego Programu Ochrony Powietrza został utworzony w celu realizacji celu głównego KPOP na poziomie krajowym. Jego zadaniem jest przede wszystkim koordynacja realizacji wspólnych działań na rzecz poprawy jakości powietrza, jak również monitorowanie stanu zaawansowania działań wynikających z Programu.

Przy Komitecie powstaną zespoły robocze do spraw legislacyjnych, strategicznych, finansowych, rozwojowych oraz techniczno-technologicznych. Ich wynikiem będzie wzmocnienie systemu zarządzania jakością powietrza w Polsce poprzez podjęcie efektywnych i zintegrowanych działań naprawczych zarówno na szczeblu krajowym, wojewódzkim i lokalnym. Kluczowym zespołem, który powstanie, jako pierwszy, będzie międzyresortowy zespół do spraw legislacyjnych, który przeanalizuje możliwość wprowadzenia zmian w obowiązującym prawie skutkujących poprawą stanu jakości powietrza w Polsce.

W spotkaniu Komitetu Sterującego do spraw Krajowego Programu Ochrony Powietrza uczestniczyli również m.in. Andrzej Piotrowski, podsekretarz stanu w Ministerstwie Energii oraz Justyna Skrzydło, podsekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa.

# # #

Powietrze w Polsce

Jakość powietrza jest uwarunkowana zawartością zanieczyszczeń, tj. określonych substancji (gazowych lub stałych), które występują w powietrzu w ilościach większych niż nakazują normy zawarte w obowiązujących przepisach. Najczęściej występujące zanieczyszczenia powietrza w Polsce to: związki siarki i azotu, dwutlenek węgla oraz drobne pyły. Corocznie w Polsce dokonywana jest ocena jakości powietrza pod kątem jego zanieczyszczenia 12 substancjami: dwutlenkiem siarki, dwutlenkiem azotu, tlenkiem węgla, benzenem i ozonem, pyłem zawieszonym PM10 i PM2,5 oraz zanieczyszczeniami oznaczanymi w pyle PM10: ołowiem, arsenem, kadmem, niklem i benzo(a)pirenem.

Pomimo stałej poprawy jakości powietrza w Polsce, istotnym problemem nadal pozostają:

w sezonie zimowym – przekraczające normy stężenia pyłu zawieszonego PM10 i PM2,5 oraz benzo(a)pirenu, natomiast w sezonie letnim – zbyt wysokie stężenia ozonu troposferycznego. Obserwowane są też pojedyncze przypadki przekraczania norm stężenia dwutlenku azotu, których główną przyczyną jest emisja z ruchu pojazdów w centrum miast oraz na głównych drogach leżących w pobliżu stacji pomiarowych.

Każdy rodzaj działalności ludzkiej, a w szczególności produkcja energii i ciepła, transport drogowy oraz rolnictwo, powoduje emisję zanieczyszczeń do powietrza. Nieodpowiedni stan jakości powietrza ma negatywny wpływ nie tylko na ludzkie zdrowie, ekosystemy, lecz także na procesy gospodarcze (np. turystyka, rolnictwo).

Share on Facebook4Share on Google+0Tweet about this on TwitterEmail this to someone