Regulamin serwisu kominiarz.tv

§ 1 Przedmiot regulaminu

Niniejszy regulamin określa warunki korzystania oraz funkcjonowania, a także prawa i obowiązki użytkowników oraz obowiązki i zakres odpowiedzialności usługodawcy serwisu internetowego Kominiarz.TV, znajdującego się pod adresem kominiarz.tv.

§ 2 Słowniczek

Użyte w niniejszym dokumencie terminy oznaczają:

 • Usługodawca – Gembit Sp. z o.o. z siedzibą w Kartuzach, z adresem ul. Mściwoja II 28A, Kartuzy 83-300, wpisaną do rejestru Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000546404 posiadającą NIP 5892016897, tj. podmiot udostępniający zasoby Serwisu oraz Aplikację;
 • Serwis – serwis internetowy znajdujący się pod adresem internetowym kominiarz.tv;
 • Konto – część Serwisu, która wymaga zalogowania się, czyli podania Nazwy Użytkownika oraz Hasła.
 • Hasło – stworzony przez Użytkownika ciąg minimum 5 (pięciu) znaków, używany do zabezpieczenia dostępu do części Serwisu, która wymaga posiadania Konta oraz do innych serwisów Usługodawcy;
 • Nazwa Użytkownika – nazwa Użytkownika, którą Użytkownik sam wybiera, wykorzystywana przy korzystaniu z Serwisu oraz do innych serwisów Usługodawcy;
 • Regulamin – niniejszy dokument wraz z załącznikami stanowiącymi jego integralną część;
 • Usługi – usługi w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, polegające na udostępnieniu przez Usługodawcę Serwisu;
 • Użytkownik – każda osoba korzystająca z Serwisu.
 • Forum – część serwisu wymagająca posiadania Konta
 • Newsletter – Usługa umożliwiająca Usługodawcy wysyłanie korespondencji elektronicznej do Użytkownika

§ 3 Wymagania techniczne

 1. Do korzystania z Serwisu koniecznym jest posiadanie urządzenia z dostępem do sieci Internet, aplikacji służącej do przeglądania zawartości sieci Internet (przeglądarka), a do korzystania z Konta – oprócz w/w – także konto poczty elektronicznej (email).
 2. Użytkownik bądź inna osoba odwiedzająca Serwis są zobowiązani zapewnić we własnym zakresie powyższe urządzenie, konieczne oprogramowanie oraz adres poczty elektronicznej.

§ 4 Zawieranie oraz rozwiązywanie umów o świadczenie Usług

 1. Umowa o świadczenie Usługi zostaje zawarta z chwilą utworzenia Konta i zostaje zawarta na czas nieokreślony. W dowolnej chwili Użytkownik może usunąć Konto.

§ 5 Pierwsze skorzystanie z Konta

 1. W celu korzystania z Konta Użytkownik zobowiązany za pośrednictwem formularza, podać swój adres e-mail oraz stworzyć Hasło. Pomyślne przeprowadzenie powyższych czynności umożliwia pierwsze skorzystanie z Konta. Konto zostaje aktywowane przez Usługodawcę.
 2. Warunkiem koniecznym do rozpoczęcia świadczenia przez Usługodawcę Usługi jest zaakceptowanie bez uwag Regulaminu.

§ 6 Funkcjonalność Konta

 1. Użytkownik za pomocą Konta ma możliwość:
  • korzystania z Forum:
   • tworzyć wątki;
   • komentować i odpowiadać na tematy;
   • posiada dostęp do zamkniętej części serwisu, jeśli został zweryfikowany przez Usługodawcę jako osoba uprawniona (np. weryfikacja uprawnień budowlanych);
  • modyfikować swoją subskrybcję w Newsletterze;
 2. W ramach Serwisu bądź Konta mogą być eksponowane reklamy oraz inne materiały promocyjne, pochodzące od Usługodawcy bądź podmiotów z nim współpracujących.

§ 7 Obowiązki Użytkownika i innej osoby odwiedzającej Serwis

 1. Użytkownik zobowiązany jest do podania w trakcie procesu tworzenia Konta Nazwy Użytkownika i Hasła prawdziwych danych osobowych i kontaktowych, niezbędnych dla prawidłowej realizacji Usługi a także do ich aktualizacji. Użytkownik ponosi wszelką odpowiedzialność z tytułu naruszenia wyżej określonego obowiązku.
 2. Użytkownik i inna osoba odwiedzająca Serwis zobowiązani są do korzystania z Serwisu i Konta w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami, w szczególności zobowiązani są szanować dobra osobiste i prawa własności intelektualnej osób trzecich.
 3. Użytkownik dla ochrony swoich interesów powinien zachować w tajemnicy dane umożliwiające dostęp do Konta. W przypadku, gdy Użytkownik utraci te dane, możliwe jest wygenerowanie nowego Hasła za pośrednictwem opcji Zapomniałem hasła. Po wybraniu tej opcji należy postępować zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi przez Serwis.
 4. Użytkownik i inna osoba odwiedzająca Serwis ponoszą całkowitą i wyłączną odpowiedzialność za wprowadzane przez siebie do Serwisu i Konta treści.
 5. Usługodawcy względem Użytkownika przysługuje prawo do zawieszenia bądź pozbawienia dostępu do Konta oraz usunięcia lub modyfikacji treści stworzonej przez Użytkownika w przypadku, gdy:
  • Użytkownik wykracza przeciw postanowieniom Regulaminu
  • jego działania mogą zagrozić bezpieczeństwu danych zgromadzonych w Serwisie bądź Koncie
  • jego działania godzą w dobre imię Usługodawcy bądź renomę Serwisu,
  • jego działania są niezgodne z ogólnie przyjętymi zasadami tworzenia treści w Internecie (netykieta)

§ 8 Odpowiedzialność Usługodawcy

 1. Usługodawca zastrzega, że korzystanie z Serwisu odbywa się wyłącznie na koszt i ryzyko osoby go odwiedzającej.
 2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do czasowego zaprzestania świadczenia Usług w przypadku awarii bądź modernizacji technicznej Serwisu.
 3. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za treści reklam i materiałów promocyjnych zamieszczanych w Serwisie, bądź rozsyłanych Użytkownikom, w ramach świadczenia przez Usługodawcę usług reklamowych na rzecz innych podmiotów.
 4. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody wynikłe z niewłaściwego działania sprzętu lub oprogramowania Użytkownika i innej osoby odwiedzającej Serwis.
 5. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody powstałe na skutek ujawnienia przez Użytkownika osobom trzecim danych umożliwiających dostęp do Konta.
 6. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody wynikające z użycia lub błędnego działania Serwisu czy Konta, oraz nieprawidłowego korzystania z Serwisu czy Konta przez Użytkownika i innej osoby odwiedzającej Serwis chyba, że szkody te wynikają z umyślnego działania Usługodawcy.
 7. Usługodawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności za korzystanie z Serwisu czy Konta przez Użytkownika bądź inna osobę odwiedzającą Serwis w sposób sprzeczny z postanowieniami prawa, w tym także w sposób sprzeczny z postanowieniami Regulaminu.

§ 9 Postępowanie reklamacyjne

 1. Wszelkie ewentualne reklamacje Użytkownik bądź inna osoba odwiedzająca Serwis winni zgłaszać na piśmie na adres wskazany w oznaczeniu Usługodawcy, bądź za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres info@kominiarz.tv, pod rygorem ich nieuwzględnienia.
 2. Zgłoszenie reklamacyjne winno zawierać szczegółowy opis zdarzenia uzasadniającego zgłoszenie reklamacji, imię i nazwisko oraz adres e-mail Użytkownika bądź innej osoby odwiedzającej Serwis.
 3. Usługodawca rozpatrzy zgłoszenie reklamacyjne w terminie 14 dni od dnia otrzymania zgłoszenia chyba, że koniecznym będzie dla rozpatrzenia reklamacji dostarczenie Usługodawcy dodatkowych informacji. W takim przypadku termin 14 dni liczony jest od daty dostarczenia takich informacji.
 4. Odpowiedź na reklamację wysyłana jest wyłącznie na adres email podany w zgłoszeniu reklamacyjnym.

§ 10 Ochrona praw własności intelektualnej

 1. Wybór i układ treści udostępnianych w Serwisie stanowią utwory w rozumieniu ustawy z dnia 04 lutego 1994 r. o Prawie autorskim i prawach pokrewnych i jako takie korzystają z ochrony przewidzianej w przepisach prawa.
 2. Z ochrony wskazanej w ust. 1 korzystają również wszelkie inne utwory, znaki towarowe oraz inne elementy takie jak m.in. teksty, zdjęcia czy multimedia umieszczone w Serwisie.
 3. Korzystanie z Serwisu przez Użytkownika bądź inną osobę odwiedzającą Serwis nie oznacza nabycia przez nie jakichkolwiek praw na dobrach niematerialnych do udostępnionych utworów.
 4. Zabronione jest kopiowanie czy modyfikowanie jakiejkolwiek części Serwisu w całości lub części a także modyfikowanie czy wykorzystywanie w sposób inny niż określony w Regulaminie, bez uprzedniej zgody Usługodawcy, wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności.
 5. Użytkownik wyraża zgodę na wykorzystywanie w szeroko rozumianych celach marketingowych zredagowanych przez niego i upublicznionych bądź przesłanych Usługodawcy opinii – w tym opinii zawierających wizerunek oraz imię, nazwisko czy pseudonim Użytkownika – na temat usług przez Usługodawcę bądź podmioty z nim powiązane oferowanych. Zgoda powyższa obejmuje w szczególności wykorzystanie opinii umieszczonych przez Użytkownika w profilach Usługodawcy bądź podmiotów z nim powiązanych na wszelkich portalach społecznościowych (np. Facebook) oraz serwisach branżowych (np. Google Play) oraz w korespondencji z pracownikami bądź współpracownikami Usługodawcy.

§ 11 Ochrona danych

 1. Usługodawca przetwarza, z zastrzeżeniem ust. 2 dane osobowe Użytkownika bądź innej osoby odwiedzającej Serwis jedynie w zakresie umożliwiającym prawidłowe świadczenie Usług, co obejmuje m.in. wysyłanie na adres email Użytkownika wiadomości systemowych oraz informacji w przedmiocie utrudnień, przerw technicznych czy zmian w sposobie działania Serwisu.
 2. Dodatkowo Usługodawca jest upoważniony do wykorzystywania adresu email oraz numeru telefonu Użytkownika w celu przekazywania za ich pośrednictwem Użytkownikowi informacji handlowych w rozumieniu art. 10 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, pochodzących od Usługodawcy bądź podmiotów z nim współpracujących bądź z nim powiązanych.
 3. Użytkownik ma prawo do wglądu w swoje dane osobowe, a także prawo do ich edycji i żądania zaprzestania ich przetwarzania. W przypadku, gdy dane te są niezbędne do świadczenia Usługi, a Użytkownik zażądał zaprzestania ich przetwarzania, wówczas takie żądane traktowane jest jako oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o świadczenie Usługi.
  Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za niemożność wykonywania swoich zobowiązań na rzecz Użytkownika w związku z realizacją jego żądania w przedmiocie zaprzestania przetwarzania jego danych osobowych.
 4. Użytkownik powierza do przetwarzania Usługodawcy i wyłącznie w celu realizacji zobowiązań Usługodawcy wynikających z Regulaminu dane osobowe wprowadzone przez niego do Konta z prawem dalszego powierzania tych danych do przetwarzania w celu wyżej opisanym.
 5. Usługodawca na wyraźne żądanie Użytkownika usunie wszelkie dane wprowadzone do Konta w trakcie trwania umowy.
 6. Usługodawca podejmuje wszelkie działania techniczne niezbędne do ochrony danych wprowadzonych do Konta.
 1. W ramach świadczenia Usług Usługodawca bądź podmioty przez niego upoważnione są uprawnione do zbierania i przetwarzania danych niezbędnych do świadczenia Usług, niebędących jednak danymi osobowymi.
 2. Usługodawca oświadcza, że używa mechanizmu cookies, który poprzez zapisywanie krótkich informacji tekstowych na komputerze Użytkownika bądź innej osoby odwiedzającej Serwis pozwala na jego identyfikację celem usprawnienia korzystania z Serwisu oraz umożliwienia korzystania z Konta, gdyż akceptowanie plików cookies na komputerze Użytkownika umożliwia do niej dostęp, tj. jest niezbędne do dostarczenia Użytkownikowi Usługi Informatycznej. Każda osoba odwiedzająca serwis może poprzez modyfikację ustawień przeglądarki internetowej uniemożliwić zapisywanie plików cookies na swoim komputerze bądź tak zapisane pliki trwale usunąć. Umożliwienie przeglądarce zapisywania na komputerze plików cookies oznacza jednocześnie wyrażenie zgody na takie zapisywanie. Usługodawca zapewnia, że zapisywanie na komputerze Użytkownika bądź innej osoby odwiedzającej Serwis plików cookies nie powoduje zmian konfiguracyjnych w jej komputerze czy oprogramowaniu.
 3. Usługodawca oświadcza, że gromadzi informacje o osobach odwiedzających Serwis wyłącznie na swoje potrzeby, a udostępnianie tychże osobom trzecim możliwe jest tylko, gdy:
  • wymagają tego przepisy prawa;
  • w celu świadczenia Usług i po uzyskaniu stosownej zgody Użytkownika;
 4. Usługodawca zastrzega sobie prawo do sporządzania statystyk charakteryzujących populację Użytkowników bądź innych osób odwiedzających Serwis w celu przedstawiania ich potencjalnym partnerom handlowym.

§ 13 Postanowienia końcowe

 1. Treść Regulaminu jest dostępna w Serwisie i może zostać w każdym momencie zapisana na nośniku bądź wydrukowana.
 2. Usługodawca zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu.
 3. Zmiany, o których mowa powyżej obowiązują z chwilą udostępnienia Regulaminu w nowym brzmieniu w Serwisie.
 4. Regulamin w niniejszym brzmieniu wchodzi w życie z dniem 07.09.2015 r.